BG  / ENG

  Начало
  Публикации
  Медийни изяви


  Публикации

 Програма “Европейска инициатива за демокрация и човешки права 2000”

 

проект

”Оптимизиране на взаимодействието между режимо-охранително и възпитателно направление в местата за лишаване от свобода”

 

Модел на пенитенциарната организация за осъществяване на съвместни дейности по програмите за оценка на риска, адаптацията и подготовката за живот на свобода

 

Необходимост от въвеждането на нов модел на пенитенциарна организация

Реформирането на пенитенциарната система в съответствие с Европейските стандарти е дългогодишен процес, започнал в началото на 90-те години на миналия век, който налагаше сериозни изменения в правната регламентация на наказанието лишаване от свобода. Едва през 2002 година със Закона за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията, се положиха нормативните основи на реформата в местата за лишаване от свобода, налагащи промяна не само в третирането на лишените от свобода, но и промяна на действащата структурно-функционална организация на пенитенциарната система. Премахна се остарялата отрядна система в затворите, поправителните домове и затворнически общежития и акцентът се поставя върху групите за корекционна работа. За всеки новопостъпил лишен от свобода е необходимо да се изготви индивидуална програма за въздействие, която се основава на оценка на личността на правонарушителя, извършена по време на неговия престой в приемното отделение на затвора. Въведоха се програми за индивидуална и групова работа с лишените от свобода, които са взаимствани от съвременната европейска пенитенциарна практика. Тяхната цел е да подпомагат осъдените при приспособяването им към условията в местата за лишаване от свобода и в подготовката им за живот на свобода.

         Тези нововъведения налагат и промяна на взаимодействието между две от основните направления на дейност - режимно-охранителната и възпитателната, за да може пенитенциарната система да отговори на поставените пред нея изисквания.

 

Същност на модела

Прилагането на концепцията за динамичната сигурност в местата за лишаване от свобода, предполага възприемането на модела на екипната работа между представителите на надзорно-охранителния състав, на инспекторите по социална дейност и възпитателна работа, на психолозите и медицинските служители на ниво ежедневни дейности по третирането на лишените от свобода и обезпечаването сигурността на техния престой в пенитенциарното заведение. Това не трябва да става чрез възлагането на несвойствени задължения върху представителите на двете направления, а чрез оптимизирането на взаимодействието между тях. Необходимо е да се редуцират неспецифичните за направление идейно-възпитателни дейности задачи и балансирано да се прехвърлят подобни задължения върху надзорния състав, за да може той да преодолее типичната си роля на пасивен регистратор и диспечер. Представителите на надзорно охранителния състав и на социалната дейност и възпитателна работа трябва да си сътрудничат и партнират в ежедневните дейности по третирането в пенитенциарното заведение. Служителите на всяко едно от двете направления не трябва да са затворени в собствената си дейност, да отстояват организационната си територия и да гледат на другата страна като реална пречка при изпълнение на своите задачи.

 

Въвеждане на фигурата “Групов надзирател”

Отчитайки спецификата на отделните поделения в пенитенциарната система е уместно да се прецени възможността за въвеждането на фигурата на груповите надзиратели. Те съвместно с инспекторите по социална дейност и възпитателна работа да работят по осигуряването на реда, хигиената, дисциплината по коридорите, настаняването на лишените от свобода по спални помещения и обезпечаване на дисциплинарната практика. Груповите надзиратели да извършват предаването на кореспонденцията, молбите и жалбите от и за инспекторите по социална дейност и възпитателна работа. Да присъстват на разговорите по разрешаването на конкретен проблем, което ще им помага за опознаването на лишените от свобода. Да участват при изготвяне на оценката на правонарушителя със свое мнение от наблюдения върху лишените от свобода, вследствие на постигнатата договореност. При създаването на тази длъжност следва да се разяснят функциите и задълженията на груповите надзиратели на целия сержантски състав, като в това число попаднат и командирите на отделения и дежурните главни надзиратели. Аналогично, следва да се направи разяснение между инспекторите по социална дейност и възпитателна работа за функциите и задълженията на груповите надзиратели.

 

 

 

І. Модел за осъществяване на съвместни дейности по програмата за оценка на риска

1.     Оценката на правонарушителя /оценка на риска/ се извършва:

-         при постъпването на лишените от свобода в пенитенциарното заведение;

-         при попадането на лишения от свобода в етапа на подготовката за живот на свобода.

-         в основния период на изтърпяване на наказанието при смяна на режима, прекатегоризация, предложения за условно предсрочно освобождаване, предложения за помилване, извеждане на работа, включване в по-продължителна програма, деструктивно поведение и по-комплицирани дисциплинарни нарушения.

 

2.     Практическо взаимодействие между надзорно-охранително и идейно-възпитателно направление на дейност при оценката на риска:

§        Оценката на риска трябва да се изготвя от екип от специалисти, в който са включени служители от надзорно-охранително и идейно-възпитателно направление на дейност, като при необходимост се включва психиатър и психолог.

§        Всяка оценка да се супервизира от цялата социална колегия, като се търси мнението и на режимно-охранителното направление.

§        Информация за поведението на лишения от свобода да се набира и от служителите на надзорно-охранителния състав, които имат преки наблюдения върху осъдения, след приключването на работното време на администрацията на пенитенциарното поделение.

§        Да се създаде организационен механизъм информацията от вече готовите оценки на риска да се предоставя на режимните служители. Сержантите-надзиратели да бъдат запознати с констатациите от оценката на риска на всеки лишен от свобода от групата, която охраняват.

§        Запознаването на целия надзорно-охранителен състав от пенитенциарното поделение с оценката на риска при проблемните групи лишени от свобода - зависими, хора с личностови разстройства, дългосрочни присъди; неадекватни и агресивни реакции.

§        Използване на информацията от оценката на риска в комисията по разпределение.

3.     Очаквани резултати от прилагането на модела:

-         преодоляване до известна степен на дефицита на информация поради недостиг на източници;

-         пълноценно оползотворяване на престоя на лишения от свобода в приемното помещение;

-         подобряване ефикасността на комисията по разпределение.

 

 

ІІ. Модел за осъществяване на съвместни дейности по програмата за адаптация на новопостъпили правонарушители в местата за лишаване от свобода

 

 

         За постигане на ресоциализационните цели на наказанието е необходимо, след приемането:

-задълбочено да се проучат личностните особености на всеки новопостъпил правонарушител;

-да се направи задължителна оценка на риска на правонарушителя и се определят неговите нужди;

-консултативна дейност при необходимост.

В резултат от извършените по-горе дейности се изготвя индивидуален план за неговото третиране, съобразен с постановеното в присъдата и продължителността на определеното наказание.

         Ефективната реализация на програмата изисква мултидисциплинарен подход. Необходимо е да се състави екип от служители от различни направления на дейност:

         -завеждащ приемно отделение – ИСДВР;

         -инспектор социална дейност и възпитателна работа;

         -инспектор-психолог;

         -медицински специалисти;

         -служители от НОС;

         С оглед законово регламентирания срок на престой на лишения от свобода в приемното помещение - от 14 до 30 дни, включените в екипа служители от двете направления на дейност в местата за лишаване от свобода трябва съвместно да създадат следните условия и организация за изпълнението на програмата:

-         Определяне на помещения обособени в зона, съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания като се отчитат съответните климатични особености, необходимото кубично съдържание на въздух, пространство, осветление и др.

-         В приемно отделение да се предвидят и оборудват помещения в зависимост от спецификата на пенитенциарното заведение.

-         Завеждащият приемно отделение разработва план-график за провежданите основни дейности, който трябва да бъде съобразен с вътрешния ред в поделението, организира изработването на информационните табла и материали, осигурява достъпа до печатните издания.

Екипа, реализиращ програмата по адаптация действа възоснова на следните принципи:

1.Обективност – реална оценка на проблемите и състоянието на лишените от свобода, набелязването на целите, свързани с персоналната адаптация на новопостъпилите лишени от свобода и адекватност на очакванията.

         2.Достъпност – информирането на новопостъпилите в местата за лишаване от свобода да става чрез използването на подходящи и достъпни форми и средства.

         3.Безпристрастност – прилагане на правилата за третиране на лишените от свобода без оглед на раса, етническа и религиозна принадлежност, социален и икономически статус, характер на деянието, политически и други убеждения.

4.Подкрепа – изразяване на съпричастност към проблемите и готовност за оказване на съдействие при решаването им.

За ефективната реализация на модела, мултидисциплинарния екип има за цел осъществяването на следните задачи:

         1.Смекчаване и неутрализиране ефекта от информационна депривация и социална изолация чрез:

         -подпомагане решаването на неотложните лични проблеми на правонарушителя;

         -информиране на правонарушителите за законовите, подзаконовите и други нормативни актове, касаещи изпълнение на наказанието лишаване от свобода;

         -пълна информация относно правата и задълженията на правонарушителите и специфичните изисквания на съответната категория пенитенциарно заведение;

         -информация за възможностите, които пенитенциарното заведение предлага като труд, обучение, професионална подготовка, участие в специализирани програми и други дейности.

         2.Създаване на нагласи за общуване и взаимодействие в условията на принудително съжителство.

         3.Изграждане на нагласи за личностово съхраняване и самозапазване чрез социално-приемливо поведение и пълноценно оползотворяване на престоя в местата за лишаване от свобода.

         4.Събиране, анализиране и обобщаване на първоначалната информация за всички фактори отнасящи се към определянето на криминалния риск и нуждите на правонарушителите. На тази база се планира присъдата на всеки осъден правонарушител.

         Основните форми на работа са съобразени с правното положение на новопостъпилите.

         1.Индивидуална форма

         Основната индивидуална форма на работа с лишените от свобода е работа с отделен случай. Тя включва:

         -запознаване с лишения от свобода и установяване на първоначален контакт;

         -проучване на случая по схемата на програмата за оценка на риска;

         -индивидуално консултиране по заявени или демонстрирани проблеми.

         2.Групова форма

         Групови форми на работа с лишените от свобода се използват като инструмент за подкрепа, лична помощ и решаване на групови проблеми, защита на групови интереси.

         Броят на членовете във всяка група варира от 7 до 12 лица. Групата е отворена.

         Груповата работа протича под формата на срещи (сесии). Подготовката на отделните срещи включва разработка на примерни дизайни с набелязани психотехнически упражнения, казуси, ролеви игри, лекции, беседи и други. Времетраенето на всяка среща протича в рамките на не повече от два часа.

         Завеждащият приемно отделение организира дейността на групите и определя водещите за всяка среща в зависимост от модула и неговата тематика. Съвместно с всеки водещ осигуряват необходимите материали и пособия за съответното занятие.

         Успешната реализация на съвместните дейности по програмата ще подпомогне първоначалната адаптация на новопостъпилите правонарушители и преодоляването на негативните въздействия на фрустриращите обстоятелства.

         Ще се обезпечат функциите на действащ социален контрол, породен от въздействието и взаимодействията в процеса на работа в приемното отделение.

         Реализирането на програмата ще даде възможност да се прогнозира поведението в последващия етап от изтърпяване на наказанието.

ІІІ. Модел за осъществяване на съвместни дейности по програмата за подготовка за живот на свобода

 

1. Подготовката за живот на свобода е основна цел на социалната работа по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

         Промените в законодателната уредба, съгласно европейските изисквания, налагат интензифициране и актуализиране на работата, свързана с успешното реинтегриране на осъдените лица в обществото. Тази програма е естествено продължение на програмата за адаптация и програмата за оценка на риска. Тя е насочена към активизиране на процеса на ресоциализация на лишените от свобода през последните шест месеца.

Програмата е разработена на модулен принцип и се реализира от динамични екипи, включващи инспектори социална дейност и възпитателна работа, психолози и външни социални работници. Инспекторът подготовка живот на свобода организира и координира цялостната дейност, според потребностите на местата за лишаване от свобода.

2. Практическо взаимодействие между надзорно-охранително и идейно-възпитателно направление на дейност при подготовката за живот на свобода:

§        По време на провеждането на отделните модули да участват представители на надзорно-охранително направление на дейност, като тяхното присъствие е най-желателно в модулите целящи повишаването на правното съзнание на лишените от свобода и мотивирането им за законосъобразен начин на живот.

§        При изготвянето на оценката на риска на лишени от свобода включени в програмата, екипа да събира информация за поведението им от служителите от режимно-охранителното направление, които са имали преки наблюдение върху него по време на престоя му в пенитенциарното поделение.

§        Водещият на програмата за подготовка на живот за свобода да получава обратна връзка за поведението на лишените от свобода след включването им в програмата от служителите от надзорно-охранително направление, които ги охраняват в пенитенциарното поделение след приключването на работното време на пенитенциарната администрация.

§        Взаимна информираност между инспекторът за подготовка за живот на свобода и служителите от надзорно-охранителния състав за поведението на лишения от свобода и за евентуалните промени в него.

3. Очаквани резултати от прилагането на модела:

-         осигуряване на актуална информация, позволяваща правилно планиране на участието на лишените от свобода в отделните модули по програмата;

-         възприемане на екипния подход на работа при реализирането на програмата за подготовка за живот на свобода;

-         повишаване ефикасността на програмата за подготовка на живот на свобода.

 

 

 

ІV. Модел за промяна на действащата структурно-функционална организация на пенитенциарната система, с цел оптимизиране на взаимодействието между режимно-охранително и идейно-възпитателно направление чрез въвеждането на длъжността “Групов надзирател”

 

А/ Обосновка за възприемането на модела:

С оглед настъпилите законодателни промени и налагащите се от това значително по-големи усилия от страна на всички служители в затворите по третирането на лишените от свобода следва да се потърсят резерви за подобряване на взаимодействието основно между надзорно-охранителния състав и социалните работници. По-високите изисквания за качествена социална дейност и възпитателна работа налагат търсенето на възможности за освобождаване на социалните работници от изпълнението на някои неспецифични за тях задължения. В същото време се повишават и изискванията към служителите от надзорно-охранителния състав по третирането на лишените от свобода съобразно Минималните европейски стандарти за третирането на лишените от свобода.

Въвеждането в практиката на отделните пенитенциарни поделения на едно междинно звено, изпълняващо едновременно надзорни и посреднически функции по третирането на осъдените, е обосновано по следните причини:

§        освобождаване потенциала на социалните работници за по-активна и пълноценна дейност в специализираната възпитателна работа;

§        приобщаване на надзорно-охранителния състав към изпълнение задачите на социалните дейности и възпитателната работа;

§        постигане по-високо ниво на информираност относно протичащите в затворническите общности процеси;

§        опознаване личностните качества и от там възможност за предотвратяване и овладяване негативните прояви и действия на отделни лишени от свобода в ежедневната работа на надзирателите;

§        осигуряване възможност на самите лишени от свобода да погледнат на надзирателя като на човек, който може да им помогне да решат проблемите си, а не само да ограничава правата им.

 

Б/ Изисквания за заеманата длъжност:

Служители от надзорно-охранителния състав с добър интелектуален потенциал, със сравнително по-високи изисквания към собственото си поведение, проявяващи висока толерантност към лишените от свобода и притежаващи умения за комуникиране над средното за сержантския състав ниво.

 

В/Работно време:

Съобразено с това на пенитенциарната администрация, но с възможност да бъде раздвижено съобразно изискванията на провежданите мероприятия по предварително заявен график за съдействие на инспектора по социална дейност и възпитателна работа или битовото осигуряване.

 

Г/Работно място:

Съобразно спецификата на отделните пенитенциарни поделения се обособяват постове според броя на зоните и групите в тях. С оглед конкретната спецификата на пенитенциарните поделения, се изготвят отделни постови инструкции за всеки един групов надзирател.

 

Д/Задължения:

Изброените по-долу задължения са примерни като за всеки отделен пост на групов надзирател могат да се добавят други по-специфични изисквания съобразно настанените в жилищната зона лишени от свобода по отношение на правния им статус, възможностите за устройване на работа и тяхното обслужване.

-         Грижи се за реда. Контролира хигиената и дисциплината в отделенията.

-         Участвува в сутрешната проверка, когато работното му време позволява това.

-         Посредничи при предаването на молбите, жалбите и кореспонденцията от и за ИСДВР.

-         информира дежурния главен надзирател и ИСДВР за дисциплинарните нарушения, слуховете и настроенията на лишените от свобода.

-         обезпечава лишените от свобода с полагащото им се вещево доволствие и хигиенни материали.

-         отговаря за състоянието на имуществото в отделенията на етажа си.

-         организира и участвува в провеждането на строеви прегледи.

-         осигурява извеждането на лишените от свобода за провеждане на ежедневните мероприятия - медицинско обслужване, вещеви склад, телефонни разговори и колективни мероприятия.

-         осигурява при нужда присъствието на лишени от свобода при служебна необходимост за разговори с адвокати, прокурори, следователи и други служебни лица.

-         съдействува на ИСДВР за настаняването на новопостъпилите лишени от свобода по спални помещения.

-         получава от дежурния главен надзирател дисциплинарните преписки, информира за тях ИСДВР, при нужда събира допълнителна информация и предоставя комплектованите докладни записки на ИСДВР за отношение.

-         подпомага ИСДВР при изготвяне оценка на риска.

Задълженията се изпълняват в непосредствено взаимодействие с останалите постове от денонощния наряд и съответните длъжностни лица.

 

 

*            *

Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейската общност. Изложените в него възгледи са на “Асоциация за подпомагане ресоциализацията на лишените от свобода” и по никакъв начин не отразяват официалната позиция на Европейската общност.”

 

 

 

 © 1999 Всички права запазени! Позоваването на интернет страницата www.arspbg.org на АРОЛ е задължително!

Created by ELIDO
with FACE CONTROL